fredag 16 december 2011

 

Hej Trafikverket!


Detta inlägg beskriver ett försök att få svar på bl.a. frågan om varför det aldrig restes ett ordentligt bullerplank mellan E6:an och de rivningshotade husen på Fabriksgatan motsvarande det prisbelönta bullerplanket på den direkt motsatta sidan av E6:an (se bild). Där Trafikverket och sedermera kommunen gav sin syn på frågan (utan att egentligen svara på några frågor). Och hur man genom att gå genom de rätta kanalerna, vädja till ansvariga myndigheter, tyvärr verkar komma till en återvändsgränd. Och konversationerna blir milt sagt absurda när de hänvisar fram och tillbaka och ingen vill ta ansvar för den situation som faktiskt råder. Symptomatiskt för situationen Södra Gårda.


Nedan följer den ursprungliga skrivelsen till Trafikverket


Hej Trafikverket!

Vi skriver till Trafikverket då ni som väghållare är ansvarig för de miljöstörningar som kan uppkomma till följd av vägens byggande, drift eller brukande. Vi, de boende, upplever extrema störningar i form av buller och vill att ni tar ert ansvar och vidtar skäliga skyddsåtgärder för att minska bullerstörningarna som vi lider av.

I samband med breddningen av E6:an gjorde man bullermätningar. Vad vi förstår överskrider de uppmätta värdena vid våra fastigheter vida de av statsmakterna fastställda mål- och riktvärden som skall vara styrande vid Trafikverkets utförande av åtgärder. Och som framgår av Trafikverkets allmänna råd för bullerskyddsåtgärder skall hänsyn tas till de bostäder som har de högsta ekvivalenta ljudnivåerna - som våra bostäder. I Trafikverkets åtgärdsprogram fastställs vidare att den första etappen skall inrikta sig på befintliga bostadsmiljöer – som vår bostadsmiljö. Trots detta har inga åtgärder vidtagits vid våra bostäder.

Vi vill ha ett bullerplank. Enligt era egna allmänna råd kan avskärmande åtgärder genomföras snabbt och ger en relativt stor effekt. Det borde rimligen också vara tekniskt möjligt med tanke på att ett bullerplank uppförts på den direkt motsatta sida av E6:an.

Våra bostäder är rivningshotade. Kanske är det därför som ingen åtgärd vidtagits. Men de har varit rivningshotade i över 30 år. En majoritet i byggnadsnämnden är numera också för ett bevarande av husen vilket för oss gör det oförklarligt att inga bullerdämpande åtgärder vidtas. Vi är en icke oansenlig mängd människor som bor här och vi kan inte förstå varför inte vi får samma skydd mot buller och farligt gods som de på andra sidan E6:an.

De direkt berörda fastigheterna omfattar ca. 100 bostäder och 4000m2 verksamhetslokaler, som lär fortsätta att användas som boende och verksamhetslokaler i ytterligare minst 5 år. Alltså borde det även vara ekonomiskt rimligt att uppföra ett bullerplank. I alla fall efter vad vi förstår efter ha läst igenom era egna ekonomiska beräkningsmodeller. En förutsättning för en ordentlig kalkyl är såklart att ordentliga mätningar av ekvivalent- och maximalnivåerna för utomhus- resp. inomhusmiljön genomförs. Och vad vi vet har ingen sådan grundlig bullerutredning gjorts vid eller i våra bostäder.

Som avslutning vill vi understryka ert ansvar som huvudman för statliga vägar och de åligganden som tillkommer detta ansvar – fastställt i svensk lag. Vi kräver samma behandling som alla andra som bor och verkar längs era vägar.

Med vänlig hälsning
Hustomten i Gårda


Nu följer en mejlkonversationer med Torbjörn Göransson, miljöinspektör på Miljöförvaltningen med anledning av skrivelsen:


Hej!

Eftersom det är kommunen som äger aktuella fastigheter, så har vi tillsammans med miljö- och hälsoskydd i Göteborgs Stad beslutat att ditt ärende ska hanteras inom Göteborgs Stad.

Jag har vidarebefordrat ditt mejl till Torbjörn Göransson på miljö och hälsoskyddsförvaltningen.

Bifogar hans kontaktuppgifter:
031-3683838
Torbjorn.goransson@miljo.goteborg.se

Med vänlig hälsning
Maria Patrikson
Trafikverket
031-635213

-----

Hej Torbjörn!

Jag har förstått att det är du som ska handlägga mitt ärende (Trafikverkets diarienr. TRV2011/26294) ang. bullerplank. Jag antar att det har något nytt diarienummer hos er på Miljöförvaltningen...

Hur kommer det sig förresten att Miljöförvaltningen ska handlägga mitt ärende? Jag skrev till Trafikverket då mitt ärende rör statlig väg och jag tänkte att det därför måste vara rätt instans. Men ok. Jag undrar vad som kommer att hända med mitt ärende hos er, vilka eventuella utredningar som kommer att göras, osv. Jag undrar också hur lång handläggningstiden för den här typen av äreden brukar vara. När kan jag förvänta mig ett beslut eller någon form av besked i frågan?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Hustomten i Gårda

-----

Hej,

Ditt ärende angående trafikbuller vid Gårda 744:523 mfl handläggas på miljöförvaltningen och har diarienummer 6503/11. Trafikverket har vidarebefordrat det brev du skrev till verket. Jag kan i dagsläget inte utlova någon specifik åtgärd men ljudnivåerna kan i alla fall redovisas. Nedan ett klipp ur en rapport från 2008 där uppmätta ljudnivåer anges. Mer information har jag inte i dagsläget och det kan ta lång tid innan det blir någon form av beslut i ärendet.

Vänliga hälsningar
__________________________________
Torbjörn Göransson, miljöinspektör
Miljöförvaltningen, Miljötillsyn
Karl Johansg. 23, 414 59 Göteborg
Tel: 031-368 38 38

-----

Hej igen Torbjörn!

Tack för snabbt svar.

Jag förstår att du i dagsläget inte kan utlova några specifika åtgärder men jag skulle än vilja ha lite fler svar på följande frågor:
1. Jag förstår fortfarande inte varför mitt ärende ska handläggas av Miljöförvaltningen, en kommunal myndighet, då mitt ärende rör buller från statlig väg. Varför har ärendet överflyttats till er?
2. Finns det något beslutsdokument om överflyttning av ärendet? I så fall vill jag gärna ta del av det.
3. Händer det något, rent faktiskt, med mitt ärende hos Miljöförvaltningen?
4. Kommer jag att få någon form av svar på min skrivelse där mina frågor och synpunkter bemöts?
5. Varför har det, med tanke på resultaten från bullermätningarna som gjordes för tre år sedan, inte gjorts någon ordentlig bullerutredning vid våra bostäder?

Jag är medveten om att hela Gårdaområdet är under utredning, men utredningen kommer med all sannolikhet att ta lång tid. Vi, de boende, hamnar ständigt i kläm. Olika beslut och förslag tas upp och bordläggs. Utredningarna är inte klara. Inga beslut har fattats. Kommunens intressen av att riva eller bevara skiftar mellan mandatperioder. Partier byter ståndpunkt. Och nu är det ytterligare skjutet på framtiden. Jag tycker inte att det är rimligt att man behandlar de boende på det här sättet, att ansvariga myndigheter på olika sätt inte tar sitt ansvar för området. Under tiden kommer vi att bo här, i kommunal regim, utan adekvat bullerskydd.

Med vänlig hälsning
Hustomten i Gårda

-----

Hej,

Eftersom Trafikverket inte har planerat att bygga någon skärm längs den aktuella sträckan enligt dina önskemål, hänvisade de korrekt till oss eftersom vi är tillsynsmyndighet när det gäller buller från deras vägar i Göteborg. Vi har registrerat det som ett nytt ärende och formellt är det inte en överföring av ett ärende från trafikverket även om det innebär att trafikverket kan avsluta sitt ärende. Skriftväxlingen i ärendet registreras i diariet och är offentlig.

Handläggningen av ärendet kan ta lång tid och det är inte säkert att du ser något av den innan det finns ett beslutsunderlag, där dina synpunkter och bemötandet av dem ingår.

Mer information än så har jag inte i dagsläget.

Vänliga hälsningar
Torbjörn Göransson, miljöinspektör

-----

Hej igen Torbjörn!

Jag förstår nu att det är Miljökontoret som ansvarar för bullerfrågor i Göteborgs stad. Men jag känner att jag fortfarande inte har fått svar på de frågor jag ställt till dig. Om det är frågor som du i dagsläget inte kan svara på så skulle jag gärna vilja att du tydligt säger det och även varför. Och om du inte är rätt person att svara på mina frågor får du gärna upplysa mig om var jag i så fall ska vända mig för att få svar.


1. Är våra bostäder med i den bullerkartläggning (dnr 05670/05) som gjordes enl. förordning om omgivningbuller - SFS 2004:675?
2. Vilket 5dB-intervall befinner sig våra bostäder inom i den bullerkartläggningen?
3. Överskrids riksdagens riktvärden för trafikbuller vid våra bostäder?
4. Omfattas våra bostäder av det åtgärdsprogram (Handling 2009- 2013) som togs fram utifrån bullerkartläggningen? Om nej, varför inte?
5. Finns det planer på konkreta bullerminskande åtgärder för inomhusmiljön resp. utomhusmiljön för våra bostäder? Om nej, varför inte?
6. Varför uppfördes inga nya bullerskydd i anslutning till våra bostäder i samband med breddningen av E6:an?

Tack på förhand!

Vänlig hälsning
Hustomten i Gårda

-----

Hej,

Jag bifogar rapporten om kartläggningen och ger ett kort svar på de fyra sista frågorna.

Gällande riktvärden för buller överskrids vid era bostäder. Eftersom området enligt planen skall användas till annan bebyggelse än bostäder skärmades det inte vid breddningen av E6 och det finns inga planer på att skärma det så att gällande riktvärden för bostäder uppfylls.

Vänliga hälsningar
Torbjörn Göransson, miljöinspektörTill sist följer en mejlkonversationer med Katrin Nielsenm Buller- och vibrationsutredare på Trafikverket, med anledning av samma skrivelse:


Hej!

Ditt ärende angående buller åtgärder på fastigheten Gårda 744:523 mfl . Vi hänvisar till Göteborgs kommuns handläggare Torbjörn Göransson på Miljöförvaltningen.

Han kommer att hantera ert ärende. För Trafikverkets del avslutas ärendet.

Med vänlig hälsning!
Katrin Nielsen
Buller- och vibrationsutredare
katrin.nielsen@trafikverket.se
Direkt: 031-10 49 73

Trafikverket
Verksamhetsområde Samhälle, Samhällsbehov
Miljö- och hälsa


-----

Hej Katrin!

Jag skrev till Trafikverket då mitt ärende rör statlig väg. Jag vill veta varför Miljöförvaltningen, en kommunal myndighet, ska handlägga mitt ärende.

Mina frågor är alltså:
1. När och varför avslutades ärendet för Trafikverkets del?
2. Varför har ärendet överflyttats till Miljöförvaltningen?

Om det finns något beslut om överflyttning av ärendet vill jag gärna ta del av det.

Med vänlig hälsning
Hustomten i Gårda

-----

Hej!

Maria Patriksson, handläggare TRV och Torbjörn Göransson Göteborgs miljöförvaltning har kommit överens om att Miljöförvaltnignen skall handlägga ärendet. Fastigheterna tillhör Göteborgs kommun och det finns sedan tidigare överenskommelse om hur bullerfrågan skall hanteras för dessa fastigheter.


Med vänlig hälsning!

Katrin Nielsen, Buller- och vibrationsutredare

-----

Hej!

Det enda som egentligen har hänt med mitt ärende är att ni, Trafikverket, som inte planerat bygga någon skärm längs den aktuella sträckan, hänvisat mitt ärende till Miljöförvaltningen eftersom de är tillsynsmyndighet vad gäller buller från era vägar. Inga av mina egentliga frågor eller synpunkter (som i första hand var ställda till er som ansvarig myndighet) bemöts av Miljökontoret. Det enda de har att säga är att "kan ta lång tid" och att de i dagsläget inte har mer information. Så, ni kommer inte att vidta någon åtgärd, de kommer inte att vidta någon åtgärd och jag kommer inte att få svar på mina frågor. Det känns sådär.

Därför är jag såklart intresserad av att veta vad det är för typ av överenskommelse ni har. När träffades den? Och vad, mer specifikt, går den ut på?

Med vänlig hälsning
Hustomten i Gårda
-----

Hej!
Miljö- och hälsoskyddsenheten är tillsynsmyndighet över Trafikverket då Trafikverket är verksamhetsutövare. I detta ärende har det bedömts av tillsynsmyndigheten att de tar hand om ärendet själva.

Vänlig hälsning!
Katrin Nielsen, Buller- och vibrationsutredare

-----

Hej igen Katrin!

Med risk för att verka tjatig (igen)...

Jag förstår fortfarande inte vad är det för överenskommelse om hur bullerfrågan skall hanteras. Vad går överenskommelsen ut på? Är det ATT Miljö- och hälsoskyddsenheten ska hantera frågan? Eller finns det någon överenskommelse om HUR frågan ska hanteras?

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Hustomten i Gårda

-----

Hej!

Det är en överenskommelse att MOH skall hantera frågan. Jag får hänvisa till Torbjörn Göransson igen. Vi har inte för avsikt att göra mera i detta ärende.
Miljö- och hälsa är tillsynsmyndighet.

Vänlig hälsning!
Katrin Nielsen, Buller och vibrationsutredare

Etiketter: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]