onsdag 18 februari 2009

 

Svenska mässan skakar av skräck inför rivning

Visst ser det ut som en planerad rivning av svenska mässan? Den monstruösa rivningsmaskinen står det utanför Ghothia Towers och klipper av flaggstången som en lite snygg början? Eller så var det kanske bara en bild från demoleringsmässan på svenska mässan.

Hur som helst har Svenska mässan lyckats få in en debattartikel i Göteborgsposten. Tyvärr är det i stort sett ingen substans i det Roger Holtback respektive Lennart Mankert skriver. Det är lite av väderkvarnar och Don Quijote av det det de skriver, påhittade fiender och påhittade idéer. Jag ska dra några exempel med utdrag ur den länkade artikeln:

"De hus i Gårda som föreslås rivas för att ge plats åt den nya parkeringsanläggningen ligger längs E 6:an, i stadens sämsta luft, med transporter av miljöfarlig last inpå knutarna"

Det här med luften har vi tidigare konstaterat är en ren lögn, se tidigare inlägg med källhänvisningar till officiella dokument i frågan. Det används bara i brist på riktiga argument. Och det är också konstaterat att luften och miljön skulle bli bättre med ett ordentligt bullerplank som omfattar en skyddsmur som skyddar för även miljöfarligt gods. Att det dessutom blir SÄMRE luft med fler bilar i innerstaden och därmed sämre luft för alla, mässbesökare och människor boende i Göteborg, det låtsas man inte om. Och när det gäller byggnation som byggts och som är tänkt att byggas, ja då sätter man upp en skyddsvägg och ett bullerplank. Det vill vi ha!

"Svenska Mässan, född 1918 - lika gammal eller äldre än många av landshövdingehusen - tillhör också på sätt och vis stadens kulturarv."

Arkeologer brukar ju betrakta gamla soptippar som viktig del av kulturarvet. Tjernobyl kommer antagligen att betraktas som en kulturhistoriskt intressant relik i framtiden. Man kan prata om bakteriekultur i ett sår och om att de utdöda dinosaurierna ligger begravda i ett kulturlager. Faktum är att om man vill så kan man urvattna begreppet kultur till precis vad som helst. Det där var nog bland de tommaste ord som setts skrivna i en debattartikel på mycket mycket länge.

Sedan kommer den del som är lite intressant, de låtsas bortse från att det har inkommit ett 20-tal (förmodligen fler?) olika förslag på hur svenska mässan kan få både bygga på fokushuset OCH få behålla sina parkeringsplatser SAMTIDIGT som de vackra husen i Gårda kan få stå kvar. Hur i allsin dar tänker de? Antingen är de inte pålästa alls eller så råder enfalden där de inte kan ta till sig alternativa idéer.

"att bygga nya våningar på vår nuvarande mässanläggning, en idé som förts fram i olika sammanhang, är helt orealistisk."

Det är det få, om ens någon som föreslagit. Men man kan fortfarande bygga fler våningar på parkeringshus och man kan lägga parkeringshus på andra ställen. Man måste inte riva kulturhistoriskt intressanta bostadshus. Det är bara frågan om en lite annorlunda planlösning. T. ex. parkeringen vid motorvägen nära Lisebergs huvudentré är aldrig fullbelagd och därifrån är det via gångbron över vägen en rak gångväg rätt in i svenska mässan. Bygg ett par våningar till på den, till exempel. Och de borde titta på förslagen som har inkommit!

De borde till exempel läsa det förslag som YIMBY har lämnat om Södra Gårda.

Därefter kommer lite lösa argument om sysselsättning och inkomster av svenska mässan. Det går fortfarande utmärkt att bygga ut svenska mässan, och lägga parkeringsplatserna nära, men lite annorlunda. Och på så sätt inte förstöra Göteborg utan bidra till ett bättre göteborg med både mässa och Gårda. Det existerar ingen konflikt. Det finns bara ett antal alternativa lösningar. Och ingen av de 20 möjliga lösningar som finns är att riva.

Holtback och Mankert. Läs på lite mer innan ni skriver debattartiklar nästa gång.

Etiketter: , , ,


onsdag 11 februari 2009

 

Fakta om Gårda och Göteborgs luftmiljö

För det första så skriver Länsstyrelsen följande i Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar i Göteborg, Fastställt av Länsstyrelsens styrelse den 19 maj 2006:

"Länsstyrelsen har i uppdraget om åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen framhållit att mätplatsen vid Gårda är olämplig utifrån de kriterier Naturvårdsverket satt upp för var luftföroreningar bör mätas. Mätutrustningen är placerad vid en gångbro över E6, på en plats där människor normalt inte vistas, eller vistas endast mycket korta stunder. På sådana platser är miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte tillämpliga enligt Naturvårdsverket. Länsstyrelsen anser därför att de värden som uppmäts vid Gårda inte bör användas som underlag vid bedömningar av huruvida miljökvalitetsnormen för partiklar uppfylls i Göteborg eller ej." (sidan 8 ur pdf på ovan länkad rapport).

För det andra 2004:4 Mätning av PM10 partiklar i ett referensområde till kv. Venus. oktober 2003 - januari 2004 -Ett uppdrag för Fastighetskontoret står det följande:

"Mätningarna visar att PM10-halten i bostadsområdet i hög grad samvarierar med den urbana bakgrundsstationen på Femmanhusets tak. Skillnaden mellan halter av PM10-partiklar i utsatta lägen intill den hårt trafikerade E6:an och situationen inne på bakgårdar och lokalgator i Gårda uppvisar ett tydligt avstånds- och skyddsberoende. Anledningen är att byggnader och slutna kvarter tvingar den förorenade luften att färdas en längre sträcka innan den når mottagaren. En stor del av partiklarna, speciellt slitagepartiklar från vägbana och däck, blir inte luftburna under någon längre tid utan hamnar i dagvatten och dikesmassor." (sidan 4. av denna rapport).

För det tredje. Börjar man granska och räkna på antalet parkeringsplatser som är föreslagna i Program för del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg så verkar det som om det inte bara ska ersättas för de parkeringsplatser som försvinner utan man ska bygga FLER parkeringsplatser än vad som redan finns. Det här innebär att om det hela genomförs så blir det fler bilar i innerstan och SÄMRE luft (för att inte tala om sämre framkomlighet för den trafik som behöver komma fram, t. ex. yrkestrafik, taxi eller utryckningsfordon).

Programförslaget strider mot Översiktsplanen för Göteborg ÖP99. Nu är översiktsplanen inte ett juridiskt bindande dokument, utan mer en "vision" eller "ledord" för hur man vill utveckla göteborg men det är ändå fullständigt galet att ta beslut som går stick i stäv med ÖP99, och dessutom hänvisa till att luften är dålig när förslaget gör luften SÄMRE!

Kulturnämnden i Göteborg har skrivit ett yrkande som lyder såhär:

"Förvaltningen anser att kommande planering inom området bör inriktas på upprustning av befintlig byggelse samt skyddsbestämmelser för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och dess karaktär i sin helhet."

Summering av ovanstående:

* Argumentet om att luftmiljön är orsak för att riva huset är snudd på rena lögner (läs de länkade officiella dokumenten som bevisar detta!)
* Med ett ordentligt bullerplank/skyddsvägg (likt det vid örgrytevillorna på andra sidan motorvägen) så blir boendemiljön ännu bättre
* Genomför man planen och jämnar området med marken så blir luften i Göteborg sämre, inte bättre. Det här BORDE få även politiker i Göteborg att förkasta förslaget.

Etiketter: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]