onsdag 11 februari 2009

 

Fakta om Gårda och Göteborgs luftmiljö

För det första så skriver Länsstyrelsen följande i Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar i Göteborg, Fastställt av Länsstyrelsens styrelse den 19 maj 2006:

"Länsstyrelsen har i uppdraget om åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen framhållit att mätplatsen vid Gårda är olämplig utifrån de kriterier Naturvårdsverket satt upp för var luftföroreningar bör mätas. Mätutrustningen är placerad vid en gångbro över E6, på en plats där människor normalt inte vistas, eller vistas endast mycket korta stunder. På sådana platser är miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte tillämpliga enligt Naturvårdsverket. Länsstyrelsen anser därför att de värden som uppmäts vid Gårda inte bör användas som underlag vid bedömningar av huruvida miljökvalitetsnormen för partiklar uppfylls i Göteborg eller ej." (sidan 8 ur pdf på ovan länkad rapport).

För det andra 2004:4 Mätning av PM10 partiklar i ett referensområde till kv. Venus. oktober 2003 - januari 2004 -Ett uppdrag för Fastighetskontoret står det följande:

"Mätningarna visar att PM10-halten i bostadsområdet i hög grad samvarierar med den urbana bakgrundsstationen på Femmanhusets tak. Skillnaden mellan halter av PM10-partiklar i utsatta lägen intill den hårt trafikerade E6:an och situationen inne på bakgårdar och lokalgator i Gårda uppvisar ett tydligt avstånds- och skyddsberoende. Anledningen är att byggnader och slutna kvarter tvingar den förorenade luften att färdas en längre sträcka innan den når mottagaren. En stor del av partiklarna, speciellt slitagepartiklar från vägbana och däck, blir inte luftburna under någon längre tid utan hamnar i dagvatten och dikesmassor." (sidan 4. av denna rapport).

För det tredje. Börjar man granska och räkna på antalet parkeringsplatser som är föreslagna i Program för del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg så verkar det som om det inte bara ska ersättas för de parkeringsplatser som försvinner utan man ska bygga FLER parkeringsplatser än vad som redan finns. Det här innebär att om det hela genomförs så blir det fler bilar i innerstan och SÄMRE luft (för att inte tala om sämre framkomlighet för den trafik som behöver komma fram, t. ex. yrkestrafik, taxi eller utryckningsfordon).

Programförslaget strider mot Översiktsplanen för Göteborg ÖP99. Nu är översiktsplanen inte ett juridiskt bindande dokument, utan mer en "vision" eller "ledord" för hur man vill utveckla göteborg men det är ändå fullständigt galet att ta beslut som går stick i stäv med ÖP99, och dessutom hänvisa till att luften är dålig när förslaget gör luften SÄMRE!

Kulturnämnden i Göteborg har skrivit ett yrkande som lyder såhär:

"Förvaltningen anser att kommande planering inom området bör inriktas på upprustning av befintlig byggelse samt skyddsbestämmelser för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och dess karaktär i sin helhet."

Summering av ovanstående:

* Argumentet om att luftmiljön är orsak för att riva huset är snudd på rena lögner (läs de länkade officiella dokumenten som bevisar detta!)
* Med ett ordentligt bullerplank/skyddsvägg (likt det vid örgrytevillorna på andra sidan motorvägen) så blir boendemiljön ännu bättre
* Genomför man planen och jämnar området med marken så blir luften i Göteborg sämre, inte bättre. Det här BORDE få även politiker i Göteborg att förkasta förslaget.

Etiketter: , , , ,


Kommentarer:
"där människor normalt inte vistas" - förutom bilisterna då. Det finns studier som visar att luften är sämre inne i bilen än utanför. Den som cyklar eller åker spårvagn andas alltså bättre luft samtidigt som man inte bidrar till nedsmutsningen.

Differences in cyclists and car drivers exposure to air pollution from traffic in the city of Copenhagen
 

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk<< Startsida

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Prenumerera på Inlägg [Atom]